top of page

Biedrības "FREE RIGA” statūti

1. nodaļa. Biedrības nosaukums.

•     Biedrības nosaukums ir FREE RIGA (turpmāk tekstā - Biedrība).

•     Nosaukuma saīsinājums ir FR.

•     Biedrība ir juridiska persona. Tai ir sava simbolika, nošķirta manta, zīmogs un rēķins bankā.

2. nodaļa. Biedrības mērķi.

Biedrības mērķis –  pamesto un neizmantoto ēku un teritoriju revitalizācija, laikmetīgās mākslas un kultūras veicināšana, pilsoniskās sabiedrības attīstīšana, labdarības un brīvprātīgā darba veicināšana, sociāli un ekonomiski maznodrošināto grupu integrācija, nevalstisko organizāciju savstarpējās sadarbības veicināšana, starpdisciplināras sadarbības veicināšana, vides aizsardzība.

3. nodaļa. Biedrības darbības termiņš.

• Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4. nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

• Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

• Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

• Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru sapulcei. Ja arī biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc mēneša termiņa izbeigšanās.

• Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei;

• Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

• biedrs vairāk kā 3 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;

• biedrs nepilda biedru sapulces vai valdes lēmumus;

• biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;

• biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

• Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

5. nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1.    piedalīties Biedrības pārvaldē,

5.1.2.    saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,

5.1.3.    piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli,

5.2. Biedrības biedru pienākumi:

5.2.1.    ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus,

5.2.2.    regulāri maksāt biedra naudu,

5.2.3.    ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu,

5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

6.nodaļa. Biedrības struktūrvienības.

6.1.    Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības;

6.2.    Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

7. Free Riga iniciatīvu statusa saņemšana un tiesības.

7.1.     Biedrības valde var biedrībā uzņemt jebkuru rīcībspējīgu fizisku vai juridisku personu, kuras darbība sekmē Biedrības mērķu sasniegšanu, piešķirot tai statusu “Free Riga iniciatīva”.

7.2.     Biedrības valde pirms uzņemšanas izvērtē „Free Riga iniciatīvas” statusa pretendenta atbilstību biedrības mērķiem.

7.2.     Fiziskas vai juridiskas personas var pieteikties uz “Free Riga iniciatīvas” statusu, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

7.3.     “Free Riga iniciatīvas” statusu saņēmušai personai nav tiesību piedalīties Biedrības pārvaldē.

7.4.     Pamatojoties uz “Free Riga iniciatīvas” statusa iegūšanu, “Free Riga iniciatīvas” statusu saņēmušai personai ir tiesības iegūt lietošanā Biedrības lietošanā esošu nekustamo īpašumu.

7.5.     “Free Riga iniciatīvas” statusu saņēmušai personai ir pienākums ar savu darbību atbalstīt Biedrības mērķu sasniegšanu.

7.6.     Detalizētus nosacījumus, uz kādiem katrs īpašums tiek nodots “Free Riga iniciatīvas” statusu saņēmušas personas lietošanā, nosaka Biedrības valde ar lēmumu, kas tiek izstrādāts, balstoties uz biedrības kopsapulcē pieņemtu Nolikumu, kas nosaka vispārējos principus, kritērijus un nosacījumus Biedrības lietošanā esošu īpašumu nodošanai “Free Riga iniciatīvas” statusu ieguvušām personām.

8.nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

8.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

8.2. Biedru sapulce katru gadu izskata un apstiprina vai noraida Nolikumu, kas nosaka vispārējos principus, kritērijus un nosacījumus Biedrības lietošanā esošu īpašumu nodošanai “Free Riga iniciatīvas” statusu ieguvušām personām.

8.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.

8.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā - ne vēlāk kā līdz 31.martam.

8.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

8.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.

8.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

8.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

8.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, valdes locekļu ievēlēšanu, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

8.9. Biedru sapulcei katru gadu jāapstiprina finansiālās un saimnieciskās darbības pārskatu.

8.nodaļa. Izpildinstitūcija.

8.1.    Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no trim valdes locekļiem.

8.2.    Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju.

8.3.    Valde iekšējā darba organizēšanai no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāja vietnieku.

8.4.    Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

8.5.    Valdes locekļi tiesīgi biedrību pārstāvēt atsevišķi.

8.6.    Valde lēmumus pieņem ar balsu vairākumu.

8.7.    Valdes locekļa darbs var būt atalgots.

9.nodaļa. Revidents.

9.1.    Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.

9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

9.3. Revidents:

9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

9.4.    Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

9.5.    Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

10.nodaļa. Biedru nauda

10.1. Biedrības biedru naudas apjomu un maksāšanas kārtību nosaka Biedru sapulce.

Statūti apstiprināti biedrības kopsapulcē Rīgā, 2016.gada 7. janvārī.

Mārcis Rubenis, valdes priekšsēdētājs

Jāzeps Bikše, valdes priekšsēdētāja vietnieks

Alise Ziemule, valdes locekle

bottom of page