top of page

Free Riga transformācija

Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.-2021. gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā programma “Ilgtspēja un kapacitāte”.

Pamatinformācija

Projekta nosaukums: Free Riga transformācija

Projekta mērķis: Nodrošināt profesionālu un iekļaujošu biedrības Free Riga transformācijas un izaugsmes procesu, kas nodrošina praktiskus instrumentus biedrības attīstībai.

IMG_6647_edited.png

Projekta kopsavilkums: Projekts risinās fundamentālās biedrības kapacitātes vajadzības, kas saistītas ar pašu organizācijas kodola spēcināšanu ar projekta palīdzību restartējot biedrības pamatus, veidojot tos jaunā kvalitātē un veicinot šo stiprināto vērtību pārnesi uz sabiedrību. Tādējādi tiks nodrošināta esošo resursu spēcināšana, jaunu aktīvistu un rezidentu piesaiste, kas vairos biedrības rīcībspēju kopumā.

Projekta budžets: 19 954,74 EUR

Projekta ilgums: 07.2022.-06.2023.

Plānotās aktivitātes

1. Transformācijas procesa dizaina cikls

Transformācija – organizācijas sistēmiskās uzbūves jeb biznesa arhitektūras pārmaiņas, pāreja no viena stāvokļa uz otru, kvalitatīvi jaunu brieduma līmeni un spēju mijiedarboties ar mainīgo vidi, reaģēt uz jaunām izdevībām. 
Sadarbībā ar konsultantu Adizes Institute Worldwide palīdzību, trīs tikšanos reižu laikā Free Riga komanda tiks iepazīstināta ar transformācijas metodoloģiju un tās paredzētajiem rezultātiem.Šīs konsultācijas tieši atbilst organizācijas vajadzībām pēc kvalificētiem vadītājiem, kuri izprot pārmaiņu vadību un spēj to profesionāli koordinēt.
Apgūtās prasmes tiks izmantotas organizācijas ikdienas darbā biedrības biedru koordinēšanā, ēku projektu darbinieku vadībā, ieviešot kvalificētu labas prakses pārvaldību, attīstot personālvadības pieeju un dažādus tās rīkus.


Ilgtermiņa rezultāti: Uzlabota biedrības kopēja, vienota attīstība, horizontāls un demokrātisks darbības modelis. Uzlabots, labāk organizēts organizācijas klimats nodrošinās organizācijai piesaistīto cilvēkresursu (biedri, darbinieki, rezidenti) dzīves kvalitāti un līdz ar to, tās attīstību un darbības efektivitāti.
Īstermiņa rezultāti: Trīs satikšanās ar Adizes speciālistu, komandas darbs ar piedāvāto metodoloģiju un tās pielāgošanu Free Riga realitātei un vajadzībām

Laika periods: 07.2022.-08.2022.

2. Adizes organizāciju sinerģiskā diagnostika jeb „Syndag”

Adizes Institute Woldwide sadarbībā ar biedrības darbiniekiem veiks šī brīža situācijas diagnostiku un turpmāko transformācijas plānu kopējai organizācijas izaugsmei un tās iekšējo procesu sakārtošanai.

Ilgtermiņa rezultāti: Iegūtās prasmes cels katra dalībnieka prasmes menedžmentā un komandas darbā
Īstermiņa rezultāti: Divu dienu pasakums, kā laikā notiek organizācijas diagnostika un pārmaiņu procesa plāna izstrāde ir centrālais Adizes metodes ieviešanas sākumpunkts

Laika periods: 07.2022.-08.2022.

3. FREE RIGA misijas darbības plāns

2 dienu pasākuma un vairāku nedēļu iepriekšēju priekšdarbu laikā, tiks risināti šādi biedrības izaicinājumi:
- nepieciešamība pielāgoties mainīgajiem apstākļiem,
- izpratne par situāciju sabiedrībā un tās ietekmi uz biedrības kopienas dinamiku,
- iesaistīto pušu vajadzību izpratne.  

Pasākuma laikā tiks izstrādāts jaunās misijas rīcības plāns (mission action plan - MAP), kā izstrādē tiks aplūkota biedrības turpmākā attīstība un tas, kā nostiprināt operatīvas kapacitātes pieaugumu. Pasākumā plānots arī izvirzīt jaunus valdes kandidātus. 

Laika periods: 11.2022.-02.2023.

4. Labas pārvaldības vadlīniju ieviešana un transformācijas procesa novērtējums.

Mērķis: padarīt biedrības darbību skaidrāku tās biedriem, rezidentiem, darbiniekiem un partneriem. Tiks novērtēts arī transformācijas process un gūta atgriezeniskā saite par procesa lietderību. Attīstīts jauns komunikācijas mehānisms un jauna tradīcija - M&E aptaujas par biedrības darbību, kuras turpmāk plānots izsūtīt visiem biedrībā iesaistītajiem vismaz reizi pusgadā, veicinās caurspīdīgu un uz atgriezenisko saiti orientētu komunikāciju. 

Kvanitatīvie rezultāti:
- 1 biedrības jaunumu digitālā avīze, kas kalpos kā rezultātu apkopojums par projektā paveikto un iezīmes jaunu biedrības pieeju komunikācijā ar visām, biedrības darbībā iesaistītajām pusēm,
- 1 novērtējuma anketa ar mērķi izprastu visu biedrības darbībā iesaistīto pušu vērtējumu par biedrības darbību, 
- 1 biedru digitālā rokasgrāmata - apraksts ar biedrības biedriem svarīgāko informāciju - svarīgākais par biedrību, biedru veidi, tiesības, pienākumi;
- 1 labas pārvaldības prakses vadlīnijas - paredzētas efektīvai, caurspīdīgai biedrības darbībai, ar kurām iepazīstoties ir skaidri biedrības darbības principi un biedrības iekšējā ētika. anifests.
- Vismaz 200 ar biedrību saistīti cilvēki informēti par biedrības transformāciju. 

Laika periods - 01.2023.-05.2023.

5. Biedrības komunikācijas stratēģijas izstrāde un īstenošana

Mērķis: uzlabot Free Riga komunikācijas platformas, to attīstību un stratēģiju.

Aktivitātes uzdevumi:
- sabiedrisko attiecību speciālista piesaiste atklātā konkursā ar definētu mājas darbu, kas palīdzēs izprast, kāds patreiz ir FR publiskais tēls;
- līdzšinējās komunikācijas izpēte;
- komunikācijas vadlīniju izstrāde un īstenošana;
- sociālo tīklu komunikācija FR sociālo tīklu lapās vismaz 2 reizes nedēļā no projekta darbības otrā mēneša;
- iesaiste un dalība transformācijas procesā, to atspoguļošanu sociālajos tīklos.

Laika periods - 08.2022.-06.2023.

6. OPEN CALL līdzekļu piesaistes kampaņas

Mērķis: Šis Open call no līdz šim biedrības īstenotajām kampaņām būtiski atšķirsies ar virsmērķi - vēstīt par biedrības sociālajiem mērķiem, aktīvismu pagaidu lietošanā, telpu pieejamību sociālajām iniciatīvām utm. nevis vienkārši popularizēt interesantas telpas vecās ēkās.

Galvenie aktivitātes uzdevumi:
- Caurvijošs komunikācijas vēstījums: kampaņas ietvaros tiks komunicēta biedrības biedru un aktīvistu definētās biedrības vērtības, misija un vīzija. 
- Brīvprātīgo un biedru, ne tikai rezidentu piesaiste: līdz ar biedrības transformācijas procesu veidosim mērķtiecīgākas iespējas interesentiem darboties biedrības mērķu sasniegšanā esošajos Free Riga ēku projektos. Open call ietvaros tiks popularizēta projektā radītā rezidentu rokasgrāmata, kas uz kopīgi definētās misijas darbības plāna pamata apkopos līdzšinējo biedrības pieredzi, skaidros iesaistes iespējas un veicinās Free Riga telpu lietotājus kļūt par biedrības aktīviem dalībniekiem un ēkas projekta līdzradītājiem.
- Viegls, saprotami komunicēts sadarbības formāts ne tikai rezidentiem, biedriem, bet arī ēku īpašniekiem. 


Laika periods - 09.2022.-04.2023.

Transformācijā paveiktais

Ar "Aktīvo iedzīvotāju fonda" finansiālo atbalstu veselu gadu strādājām pie biedrības esošo problēmu apzināšanas, risinājumu meklēšanas un ieviešanas, kopīgas misijas, mērķu un darba plāna izstrādes, un citiem vērtīgiem aspektiem. Nu visbeidzot esam pie projekta finiša taisnes! 

Projekta ietvaros:

  • Vairākās sesijās gan atsevišķi komandas starpā, gan kopā ar pārmaiņu vadības ekspertiem "Adizes Latvia" strādājām pie organizācijas misijas darbības plāna, mērķu un vērtību izstrādes;

  • Kopā ar piesaistītu komunikācijas speciālistu izveidojām 3 Open Call kampaņas jaunu rezidentu piesaistei un izveidojām komunikācijas stratēģiju;

  • Uzrakstījām savu Ētikas manifestu un Ilgtspējas manifestu;

  • Izveidojām biedru digitālo rokasgrāmatu;

  • Kopīgi atzīmējām sasniegto vairākās sanāksmēs;

  • Informējām esošos un bijušos biedrus par FREE RIGA aktualitātēm;

  • Piedzīvojām un vēl piedzīvojam patiesu organizācijas transformāciju.


Gatavojamies 10 gadu jubilejai!
 

Projektu “Free Riga transformācija” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija car EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

bottom of page